-

Járványügyi intézkedések

Forums: 

titkarsag0-tmbA járványügyi intézkedések frissített leírása.

 

 

JÁRVÁNYÜGYI VÉDEKEZÉSI INTÉZKEDÉSEK

 

(Frissítve 2021. április 12-én.)

Járványügyi helyzetben, a vírus terjedésének kiszámíthatatlansága miatt iskolánkban az alábbi intézkedések bevezetése és betartása szükséges. A koronavírus által okozott fertőzés vagy fertőzött személyek megjelenése az iskolában veszélyhelyzetnek minősül.
A járványügyi védekezési intézkedések betartása érdekében figyelembe vesszük az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési tervet: Intezkedesi_terv_2020_2021_tanev_3_egyseges_szerkezetben.pdf

 

1. Az iskola látogatása, az épületben való tartózkodás rendje

 • A COVID-19 járványügyi készenlét miatt az iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók és az iskolában dolgozók tartózkodhatnak.
 • Szülő, kísérő, ügyfél nem léphet be az iskolába.
 • Az iskolába csak az a személy – diák, dolgozó – léphet, akinek érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg a 37,8 °C-t.
 • A koronavírus elleni védekezés érdekében a járványügyi előírásokat mindenkinek be kell tartani – létszámkorlát, távolságtartás, kézfertőtlenítés, szellőztetés, maszkviselés!
 • Az intézmény területén, az iskolaépület előtt a csoportosulás nem engedélyezett!
 • Az iskolát kizárólag egészséges, tünetmentes tanuló látogathatja!
 • Amennyiben a szülők gyermeküknél tüneteket észlelnek, gondoskodniuk kell a gyermek orvosi vizsgálatáról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Az oktatásban, illetve az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.
 • A tanítási napok kezdetén az alsó tagozatos tanulók a főbejáratnál lépnek be az iskola épületébe, a felső tagozatos tanulók a Szatmárhegyi utcai udvari kapun, az udvaron át, a kijelölt útvonalon jutnak az osztályterembe.
 • 16 órakor meghatározott beosztás szerint a főbejáraton és a Szatmárhegyi utcánál lévő kapunál lépnek ki a tanulók az iskolából.
 • 16 és 17 óra között ügyeletet tartunk - jó idő esetén az udvaron, rossz idő esetén az aulában. Kérjük a szülőket, hogy jó idő esetén 16:10-től 17 óráig a Szatmárhegyi utcai kapunál, rossz idő esetén a főbejáratnál várják a tanulókat.
 • Kérjük továbbá a szülőket arra, hogy lehetőségeik szerint a gyermekek napirendjét úgy alakítsák ki, hogy a kötelező iskolai foglalkozások kivételével minél kevesebb időt töltsenek a tanulók közösségben.
 • Az iskola bejáratánál, a tantermekben és az ebédlőbe való belépés előtt mindenkinek használnia kell a kihelyezett kézfertőtlenítőt.
 • A szájat és orrot eltakaró maszk viselése az iskola teljes területén mindenki számára kötelező. Ez alól kivételt képez a testnevelés óra és az étkezés idejére az ebédlő. Az udvaron nem megengedett a 10 főnél nagyobb csoportosulás, a maszk viselése ott is kötelező.
 • Kérjük a mosható maszkok rendszeres tisztítását, vagy az eldobható maszkok cseréjét. A tanulók táskájában legyen a maszk tárolására alkalmas tárgy (tartó, zacskó, doboz).
 • A testnevelésórákat az időjárás függvényében elsősorban szabad téren (udvar, iskolán kívül) szervezzük meg. Az órák során mellőzzük a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. A testnevelés órák időtartama 45 percnél rövidebb, így elkerüljük az öltözőben egymást váltó csoportok egyidejű tartózkodását.
 • Járvány idején a terembérlés szünetel.

2. Kapcsolattartás

 • A szülők az iskola honlapján, a főbejáratnál lévő nyomtatott dokumentumokból és a KRÉTA üzenet felületén tájékozódhatnak.
 • A szülőkkel a kapcsolattartás online módon történik. Kérdéseik megválaszolásában az osztályfőnökök is segítséget nyújtanak.
 • Szülői értekezletet, fogadóórát online módon tartunk.

3. Rendezvények, tanórán kívüli programok

 • Rendezvényeinket kisebb létszámú eseményekre bontva, a résztvevők körének korlátozása mellett szervezzük meg.
 • A programok megvalósítását a járványügyi helyzet változásának figyelembe vételével ütemezzük.

4. Higiéné biztosítása az épületben, takarítás, fertőtlenítés

 • Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára. Napi többszöri fertőtlenítő takarítást végzünk, különös tekintettel, a kézzel gyakran érintett felületekre: ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér), mosdók csaptelepei, WC lehúzók.
 • A szaktantermekben a használt eszközöket fertőtlenítjük (pl. kísérleti eszközök ...).
 • Mosdóhasználat után a kihelyezett, kézfertőtlenítő hatású folyékony szappannal kezet kell mosni!
 • A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak osztályfőnökeiktől.
 • Az ablakokat az időjárástól függően nyitva tartjuk. Hideg időjárás esetén a rendszeres szellőztetést a szünetekben, az osztálytermekben, a tanórák alatt a folyosókon biztosítjuk.

5. A tanulók hiányzása

 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki maga vagy vele egy háztartásban élő hozzátartozója vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzást igazolt hiányzásnak tekintjük.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ha a tanuló a tanítási óráról és egyéb foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell.
  A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha
  • ha a tanuló alapos indok miatt a szülő írásbeli kérelmére intézményvezetői engedélyt kapott a távolmaradásra,
  • a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja,
  • a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni,
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vesz az oktatásban.
 • 250 óra/év hiányzást meghaladva a nevelőtestület dönt az esetleges osztályozó vizsgáról.
 • Az a tanuló, pedagógus, dolgozó, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.
 • Orvosilag igazolt allergiás betegek tüneteik mellett is látogathatják az iskolát.
 • Félévente 3 nap hiányzást igazolhat a szülő.
 • A tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes. A szülői kérelem elbírálása a fentiek betartása szerint történik.

6. Teendő beteg tanuló esetén

 • Amennyiben egy tanulónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskolaorvost/védőnőt, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
 • Fertőzött tanuló nem tartózkodhat közösségben, a szülőket értesítjük, és megbeszéljük velük a tanuló iskolából való távozásának módját.
 • A háziorvos, gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni.
 • Az iskolába kizárólag olyan orvosi igazolással térhet vissza a tanuló, mely bizonyítja, hogy közösségbe mehet.

A tanulók, a dolgozók és családtagjaik védelmében az intézkedéseket szigorúan be kell tartani.

Budapest, 2021. április 12.

dr. Pereszlényiné Kocsis Éva
igazgató